เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะละกอ

เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะละกอ เพื่อการเพาะปลูก ช่วยกำจัดเยื่อที่ติดเมล็ดมะละกอ ลดปัญหาการสามารถเจริญเติบโตช้า ลดระยะการแช่เมล็ดมะละกอ ทำให้เมล็ดสามารถเจริญเติบโตได้ดี ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ สอบถามได้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.034-351896