การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)

ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้จัดทำแผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2565-2567 เพื่อเสนองบประมาณ ประเภท Functional-based Research Fund ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดกรอบประเด็นวิจัยภายใต้แผนงานนี้เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสู่สภาวะปกติใหม่ (EMS new normal) นั้น

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจจากทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ตามแผนงานวิจัยประเด็น “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)” ด้วยการส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ไม่เกิน 2 หน้า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ( พร้อมกันนี้สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารและการนำส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ได้ที่ https://www.niems.go.th/1/News/Detail/7870?group=2