ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาโท (ภาคข้อเขียน)