สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 กรอบการวิจัย ประกอบด้วย
  • กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
  • กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

 

นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้กรอบการวิจัย ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามประกาศกรอบงานวิจัยฯนี้

  • กรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรัทุนฯ (Download)