บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564
แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
(Deep Science and Tech Accelerator)
  •  กรอบวิจัยและแนวทางการเสนอขอรับทุนแผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) – Download
วัตถุประสงค์
  1. เป็นโครงการที่สร้างแพลตฟอร์มบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science & Technology Acceleration Platform) มีระบบนิเวศน์ที่ดีที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้นหรือวิสาหกิจฐานนวัตกรรม
  2. ส่งเสริมและเร่งงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ให้สามารถไปอยู่ในกลุ่มที่ระดับ TRL 7-8 หรือสามารถผลักดันเพื่อพัฒนาไปสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตทางการตลาดที่มีมูลค่าสูง
ขอบเขตการดาเนินงาน

แผนงานนี้มีเป้าหมายและคาดหวังผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (objective and Key results) ตามแพลตฟอร์ม 3 การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีผลสัมฤทธิ์หลัก คือ จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 5,000 ราย และโปรแกรม 16 พัฒนาระบบ อววน. เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนากาลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานที่ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย

ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบื้องต้น
  1. มีแพลตฟอร์มบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science & Technology Acceleration Platform)ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆที่จะบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกและสามารถแสดงให้เห็นผลลัมฤทธิ์ของแพลตฟอร์มดังกล่าวได้และแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถพัฒนาโครงการต่างๆในแพลตฟอร์มเพื่อเข้าสู่ TRL 7-8 ได้จริงเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  2. มีเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนแพลตฟอร์มไม่น้อยกว่า 5 โดยที่เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มต้องมีนักวิจัยหรือเอกชนป็นเป็นเจ้าของผลงาน
  3. โครงการต่างๆในแพลตฟอร์มต้องมีการนาเสนอแบบจาลองทางธุรกิจ (Business Model) ประกอบการพิจารณาเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสทางการตลาดและความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
  4. ครงการต่างๆในแพลตฟอร์ม หากได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์ (Key results: KRs)
  1. แพลตฟอร์มบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science & Technology Acceleration Platform) ประกอบด้วย 1) กลไกบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของผลงานวิจัยที่ติดอยู่ที่ TRL 5-7 ออกสู่ตลาด และ 2) กลไกบ่มเพาะธุรกิจและเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ
  2. แพลตฟอร์มความร่วมมือและร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า 2 แพลตฟอร์มสามารถสร้างศักยภาพงานวิจัยไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการต่อยอดทางอุตสาหกรรม

*** การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ***
ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบได้ตั้งแต่
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
โทร. 02-117-6484 (มณีอาชว์), 087-284-5336 (กุลจิรา)