ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมในการวิจัยเทคโนโลยีจีโนมในมนุษย์

ตามที่ วช. ได้เห็นชอบในขอบข่ายการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) “โครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมในการวิจัยเทคโนโลยีจีโนมในมนุษย์” โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการจำนวน 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยใช้งบประมาณดำเนินโครงการตาม TOR เป็นจำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) จากงบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การวิจัยในคน/ระบบรับรองมาตรฐาน และเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน เพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ในการวิจัยเทคโนโลยีจีโนมในมนุษย์ สำหรับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้ จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปส่งข้อเสนอโครงการเพื่อร่วมรับการพิจารณาโครงการ ดังกล่าว (Terms of Reference : TOR)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุดจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและพิจารณาใบสมัครตามที่ วช. กำหนด ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-561-2445 ต่อ 604, 618

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ