ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet

ตามที่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจึงปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Google Meet

จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 โดยสามารถเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย และฟังบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ได้ที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/