เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40

เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40 เป็นถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด เพื่อเพิ่มผลผลิตและต้านทานหรือทนทานต่อโรคยอดไหม้สูงกว่าพันธุ์แนะนำเดิมของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณภาพผลผลิตตรงตามมาตรฐานในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ

เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40 เป็นสายพันธุ์แท้ (pure line) ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไทนาน 9 ซึ่งมีคุณภาพในการบริโภคและปรับตัวดี กำหนดให้เป็นพันธุ์แม่และพันธุ์ขอนแก่น 6 ซึ่งต้านทานต่อโรคยอดไหม้กำหนดให้เป็นพันธุ์พ่อ คัดเลือกโดยวิธีเก็บรวม (bulk method) จนถึงประชากร F5 และประเมินผลผลิตเบื้องต้น (preliminary yield trial) ในประชากร F6 แล้วคัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อนำมาประเมินผลผลิตในระดับท้องถิ่น (regional yield trial)

ลักษณะเด่นของเกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40 คือ ให้ผลผลิตสูงสูง มีระดับการเป็นโรคยอดไหม้ต่ำกว่าพันธุ์แนะนำเดิมที่เกษตรกรปลูกอยู่ ทรงต้นเป็นแบบพุ่มตั้ง (erect type) ทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย เปลือกฝักมีลาย มีเปอร์เซ็นกะเทาะสูง เมล็ดมีขนาดใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 5 อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน มีคุณภาพผลผลิตเหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นขนมอบกรอบตามมาตราฐานของผู้ประกอบการแปรรูปถั่วลิสง และมีเสถียรภาพของผลผลิตสูง

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท  เป็นพืชล้มลุก (annual crop) ชื่อวิทยาศาสตร์ Arachis hypogaea วงศ์ Fabaceae
ราก  ทรงต้นเป็นแบบพุ่มตั้ง (erect type) แตกกิ่งแบบต่อเนื่อง (sequential)
ใบ ใบประกอบ (even pinnate) ประกอบด้วย 4 ใบย่อย ลักษณะใบรูปไข่  (elliptic) ก้านใบมีขน
ดอก อายุวันดอกแรกบาน 26-28 วันหลังงอก กลีบดอกมีสีเหลือง ออกดอกบริเวณข้อที่ลำต้นแขนง
ฝัก ลักษณะฝักคอดตรงกลาง เปลือกฝักมีลายเล็กน้อย ปลายฝักมีจงอย
เมล็ด เมล็ดยาวรี เหยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู
ลักษณะอื่นๆ  มีระดับการเป็นโรคยอดไหม้ต่ำกว่าพันธุ์ไทนาน 9

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: agrjda@ku.ac.th โทร. 0-2579-3130

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th