เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพารา

การซื้อขายน้ำยางพาราในปัจจุบันจะใช้ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content , DRC) เป็นดัชนีในการบ่งบอกราคาการซื้อขาย หากน้ำยางนั้นมีปริมาณเนื้อยางแห้งสูงก็จะได้ราคาที่สูงกว่าน้ำยางที่มีเนื้อยางแห้งต่ำ ปัจจุบันการหาปริมาณเนื้อยางแห้งในการซื้อขายจะอาศัยวิธีมาตรฐาน มีหลายขั้นตอน และต้องใช้เวลาในการอบ 12-18 ชั่วโมง ดังนั้น ตลอดทั้งกระบวนการใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน จึงเป็นเหตุให้เกิดความคลางแคลงใจในการซื้อขายน้ำยาง อีกทั้งยังต้องใช้สารเคมีในการวิเคราะห์ ดังนั้นการวิเคราะห์หาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราอย่างรวดเร็ว แม่นยำและเชื่อถือได้ จึงเป็นที่ต้องการ

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งมีขนาดโดยประมาณ 185 x 210 x 58 มิลลิเมตร สามารถเคลื่อนย้ายได้ และใช้งานได้ง่ายโดยอาศัยพลังงานจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเพียงแค่เชื่อมต่อเครื่องวิเคราะห์ฯเข้ากับคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรมควบคุมและวิเคราะห์ฯ ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะ จากนั้นนำน้ำยางใส่ในบีกเกอร์ นำไปใส่ในช่องวัดตัวอย่าง และกดวัด (click scan) ค่าการดูดกลืนของน้ำยางพาราจะถูกนำไปประมวลผลในสมการเทียบมาตรฐานที่ได้ป้อนเอาไว้ และแสดงผลเป็นปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ำยางตัวอย่างนั้นๆ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในเวลาเพียง 5 วินาที โดยเครื่องวิเคราะห์ฯ ที่สร้างขึ้น สามารถวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งที่ ไม่แตกต่าง จากปริมาณเนื้อยางแห้งจริงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
E-mail: fengror@ku.ac.th โทร. 085-917-1017

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th