สวพ.มก. จัดอบรมฯ “เพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.” ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

  • สาขาเกษตร (กลุ่มโครงการวิจัยด้านพืช) ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(กลุ่มโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร) ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3
  • สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์(กลุ่มโครงการวิจัยด้านการออกแบบ และภูมิสถาปัตยกรรม) ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

  • สาขาเกษตร (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสัตว์ และจุลินทรีย์) ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
  • สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านการศึกษา) ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3
  • สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์(กลุ่มโครงการวิจัยด้านการมีส่วนร่วม และการท่องเที่ยว) ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มโครงการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2