เครื่องกรีดมะขามฝักเพื่อการแปรรูป

ในปัจจุบันการแปรรูปมะขามไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานหรือมะขามเปี้ยวนั้น เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เพียงจังหวัดเดียวก็มีมูลค่ารวมกันนับหลายพันล้านบาท อย่างไรก็ตามการแปรรูปมะขามนั้นยังคงต้องใช้แรงงานคนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ การคัดแยก การแกะเปลือก การอบ และการแปรรูป ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในการผลิตมะขามแปรรูปจะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาเครื่องจักรกลที่เหมาะสมเข้าไปทดแทนแรงงานคน ซึ่งผู้พัฒนาได้มีการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบทดแทนแรงงานคนไปแล้วในหลายส่วนเช่น การคัดแยก และการแกะเปลือก ดังนั้นในโครงการนี้จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลที่ช่วยลดแรงงานคนในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะขาม

รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาเครื่องกรีดมะขามฝัก โดยใช้กระบวนการกรีดฝักมะขามที่แกะเปลือกในลักษณะการใช้ลูกกลิ้งโลหะที่มีเขี้ยว จำนวน 3 ลูกกลิ้งในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขาม สามารถผลิตในลักษณะ Mass Production ผลิตได้ 12 ชิ้นต่อนาที และสามารถปรับตั้งองศาใบมีดตามชนิด และขนาดของมะขามได้

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999 ต่อ 1803-4

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ. ดร ชัชพล  ชังชู

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย