เครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อย

 

เนื่องจากการผลิตอ้อยที่ผ่านมาของเกษตรกรไทยไม่ได้ให้ความสำคัญด้านคุณภาพหรือสุขภาพของท่อนพันธุ์อ้อยที่นำมาปลูก ซึ่งจะใช้ท่อนพันธุ์เท่าที่จะหาได้หรือที่ให้ผลผลผลิตสูงโดยไม่คำนึงถึงโรคติดต่อที่มากับท่อนพันธุ์ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีโรคต่างๆระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคใบขาว (sugarcane white leaf, SCWL) ที่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ปลูกอ้อยต่างๆ ปัจจุบันยังไม่มีพันธุ์อ้อยที่สามารถต้านทานต่อโรคนี้ อ้อยที่เป็นโรคใบขาวจะมีผลผลิตลดต่ำลงอย่างมาก และที่สำคัญเมื่ออ้อยเป็นโรคใบขาวจะทำให้เกษตรกรไม่สามารถไว้ตออ้อยได้หลายปีหรืออาจได้เพียงตอเดียวในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง ส่งผลให้การผลิตอ้อยของประเทศไทยมีต้นทุนที่สูงและผลผลิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศผู้ผลิตอ้อยของโลกปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย  ทำให้ผลผลิตเสียหายจำนวนมากในแต่ละปี

งานวิจัยนี้จึงได้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยที่ติดมากับท่อนพันธุ์ ซึ่งทางคณะวิจัย โดย ผศ.ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตร์นิช และคณะผู้วิจัย  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาเครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อยที่มีคุณสมบัติสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ ใช้งานสะดวก และราคาไม่แพง ร่วมกับเทคนิคการกำจัดเชื้อที่ติดมากับท่อนพันธุ์ด้วยเทคนิคการแช่ในยาปฎิชีวนะร้อน (hot tetracycline treatment) ที่ได้ศึกษาวิจัยแล้วพบว่าทำให้สามารถลดการติดเชื้อของโรคใบขาวไปกับท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกได้

 

 

ขั้นตอนการทำอ้อยปลอดโรคด้วยยาปฎิชีวนะร้อน

1. ตัดต่อพันธุ์อ้อยเป็นข้อ ๆ ยาว ประมาณ 2-3 นิ้ว
2. นำข้อตกลงใส่ถุง
ตาข่าย
3. เติมน้ำลงในเครื่องแช่ข้อตาปริมาณ 100-150 ไปขึ้น

ตั้งเวลาที่ 54 o C
4. เมื่อน้ำอยู่ที่ 54 o C ผสมยาแก้ปวดหลัง 500 ppm
5. นำถุงพลาสติกไปแช่แข็งไรด์ยาว 30 นาที
6. เมื่อแช่แข็งกำหนดเวลายกถุงข้อตกลงขึ้นนำถุงวางผึ่งในโล่งใจทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชม.
7. นำเสนอตาลงปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้

เครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตา เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคใบขาวอ้อย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสายพันธุ์อ้อยที่สามารถต้านทานต่อโรคใบขาว วิธีการแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตาจะช่วยในเรื่องการปลอดเชื้อ จากการนำไปปลูก ซึ่งการแช่ท่อนพันธุ์อ้อย ช่วยลดต้นทุนการปลูกถูกกว่า การผลิตกล้าปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตร์นิช และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร0-2579-0113 ต่อ 1296

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากผศ. ดรอุดมศักดิ์เลิศสุชาตวนิช

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสามารถรับชมคลิปสัมภาษณ์ (คลิกที่โลโก้)