มันสําปะหลังพันธุ์ใหม่ เกษตรศาสตร์ 80 

มันสําปะหลังพันธุ์ใหม่เกษตรศาสตร์ 80

ปัจจุบัน ปริมาณความต้องการมันสำปะหลังเพื่อใช้ภายในประเทศสูงมาก และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก นอกจากจะนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์, แปรรูปเป็นแป้งเพื่อบริโภคและอุตสาหกรรมแล้วยังใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อแปรรูปเป็นเอทานอลอีกด้วย ในฤดูกาลผลิตปี 2561 ประเทศไทยใช้พื้นที่ผลิตมันสำปะหลัง 8.3 ล้านไร่ สามารถผลิตได้ 29.4 ล้านตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตันต่อไร่ ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) การจะเพิ่ม หรือยกระดับผลผลิตหัวมันสดของประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงกว่า 3.5 ตันต่อไร่ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในปัจจุบัน ประเทศไทยจะผลิตมันสำปะหลังให้ได้มากกว่า 29.4 ล้านตันต่อปีนั้น พันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูง และแป้งสูง จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกมันสำปะหลังโดยเลือกใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ การปรับปรุงพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสดสูง มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี สามารถปรับตัวได้ดีในเขตพื้นที่ปลูก จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต และช่วยลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง

ซึ่งอาจารย์สกล ฉายศรี  สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาปรับปรุงมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “เกษตรศาสตร์ 80” ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.8 ตันต่อไร่ปริมาณแป้งในหัวสด เฉลี่ย 28-32 เปอร์เซ็นต์เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ที่มี ปริมาณ แป้งในหัวสดสูงผลิตดีและสามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วไปทนต่อการสูญเสียและทนต่อการสูญเสียในระยะยาวก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นที่ต้องการของเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภคผู้ปลูกมัน สำปะหลังรวมถึงโรงงานความอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังสำหรับหัวมันสดนำมาแปรรูปเป็นเส้นสำหรับ การผลิตอาหารสัตว์หรือส่งเข้าโรงงานความอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านแป้งมันสำปะหลังเอทานหนังสืออลและแอลกอฮอล์ ฯลฯ  ส่วนต้นแก่ใช้สำหรับปลูกเพื่อผลิต และขยายพันธุ์ ต้นมันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับทำพันธ์ ควรมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 14 เดือน แปลงผลิตควรเป็นแปลงที่ตรงตามพันธุ์ ปราศจากโรค และแมลง ต้นพันธุ์ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีความยาวของต้นไม่น้อยกว่า 1.20 เซนติเมตร ต้องเป็นต้นที่สดและใหม่ ไม่ควรตัดไว้นานเกิน 15 วัน

ลักษณะด้านการเกษตรของสำปะหลังพันธุ์“ เกษตรศาสตร์ ๘๐”  

ลักษณะปริมาณ รายละเอียด
ผลผลิตหัวมันสด 5.8 ตันต่อไร่
เปอร์เซ็นต์แป้ง ร้อยละ 28.๐ – 32.๐๐
สีลำต้น สีเขียวอมน้ำตาล
ความสูง 168 เซนติเมตร
สีก้านใบ สีเขียว
ลักษณะใบกลาง ใบรี
สีใบแรกที่เจริญเต็มที่ สีเขียว
สียอดอ่อน สีม่วงอมเขียว
สีเปลือกหัว สีน้ำตาลอ่อน
สีเนื้อหัว สีขาว
ก้านหัว สั้น
จำนวนลำต้นต่อหลุม 3 – 4 ต้น

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์สกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
โทร. 08-2246-0483

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
อาจารย์สกล ฉายศรี

ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสามารถรับชมคลิปสัมภาษณ์ (คลิกที่โลโก้)