Face Shield หน้ากากป้องกันใบหน้าจากการพิมพ์สามมิติ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมพลังร่วมกันผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า หรือ เฟซ ชิลด์ (Face Shield) จากการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด รวมถึง ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตในภาควิชาที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผลิตโครงหน้ากากจากการพิมพ์สามมิติ โดยเริ่มแรก ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ได้รับการติดต่อจาก ผศ.(พิเศษ) พญ.ภัทร์นฤน มหัธนสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการพิมพ์สามมิติจากต้นแบบของบริษัท PRUSAPRINTER.ORG จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการผลิต 3D Printer Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19

การขึ้นรูปโครงหน้ากาก Face Shield ได้ปรับจากต้นแบบมาจาก PRUSA RC3 ของบริษัท PRUSAPRINTER.ORG เพื่อให้ลดเวลาในการพิมพ์ชิ้นงานของต้นแบบคือ 5.30 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงเพราะเรามีทรัพยากรที่จำกัด และความต้องการใช้งานที่มากจากโรงพยาบาลต่างๆ ต้นแบบที่ปรับมาใช้งานได้จริงนั้นคือ PRUSA RC3 M2 ได้รับคำปรึกษาจากทีมงานแพทย์และอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัยกับทีมงานแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย COVID19 โดยมีนายประเวสน์ แบบประเสริฐ บุคลากรภาควิชา สนับสนุนการพิมพ์ชิ้นงาน และ น.ส.ศนทกานต์ เหลืองวิเศษ นิสิตปริญญาโทของภาควิชา สนับสนุนการเขียนและออกแบบ”

ซึ่งการตอบรับ การใช้งาน คือ ใช้งานได้ดี มีน้ำหนักเบา เข้ากับขนาดศีรษะของผู้ใช้งานได้ดี ไม่เกิดฝ้าที่หน้ากาก และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากสามารถนำไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามวิธีของโรงพยาบาลและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำให้ลดขยะติดเชื้อได้อีกด้วย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fengapw@ku.ac.th โทร. 0-2797-0999

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th