เครื่องปอกผิวมะกรูด

เป็นเครื่องที่่พัฒนาโดย อ.ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ ร่วมกับ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ เพื่อการต่อยอดให้ใช้ได้ในอุตสาหกรรม โดยเครื่องสามารถปอกผิดวมะกรูดไปใช้ในการทำอาหารและแปรรูปต่อ เช่น การทำพริกแกง หรือตากแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบอื่นๆ หรือ การปอกผิวเพื่อนำน้ำมะกรูดไปใช้ผลิตน้ำยาสระผม น้ำยาทำความสะอาด ซึ่งเครื่องดังกล่าวสามารถช่วยลดปัญหาการใช้แรงงานในการปอกผิวมะกรูดได้อีกด้วย

จุดเด่นของผลงาน

สามารถปอกผิวมะกรูดได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 25 ผลโดยใช้เวลาในการปอกเพียง 25-35 วินาที โดยใช้พนักงานเพียงคนเดียว

ขั้นตอนการใช้งาน
  • ล้างผักหรือผลไม้ 
  • นำใส่เข้าเครื่องปอก
  • รอจนเครื่องทำงานครบเวลาในการปอก
    นำลูกมะกรูด/ผลไม้ออกจากเครื่อง และใส่ผลไม้ชุดไม้เข้าไปแทน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ อาจารย์ ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
E-mail: fengchi@ku.ac.th โทร. 081-803-5716

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th