ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556(เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) ประกาศทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship) 

2) ประกาศทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student)

3) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน 

Click : รายละเอียดทุนเพิ่มเติม