มก. นำเมล็ดพันธุ์พืชผัก ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อบรรจุในถุงยังชีพพระราชทาน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย เมล็ดข้าวโพดหวาน เมล็ดข้าวโพดฝักอ่อน เมล็ดถั่วเขียว เมล็ดมะละกอ เมล็ดผักกาดเขียวปลี เมล็ดถั่วฝักยาว เมล็ดถั่วขาว เมล็ดคะน้ายอด เมล็ดกะเพรา และเมล็ดพันธุ์พืชผักหลากหลายชนิด ที่ให้ผลผลิตในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมคำแนะนำในการปลูกดูแลรักษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จำนวน 58 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมล็ดถั่วเขียว จะนำไปใช้ในการเพาะเป็นถั่วงอกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนได้ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของบริโภคที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และหนังสือ “ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตพืชสวน” และ หนังสือ “สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวน” ของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร จำนวนอย่างละ 50 เล่ม เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สำหรับทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 400 ชุด (ชุดละ 17 รายการ) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สำหรับนำไปบรรจุในถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนอื่น ๆ ที่ร่วมสนองงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์พืชผัก พร้อมคำแนะนำเพื่อนำไปบรรจุในถุงยังชีพพระราชทานให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนอื่นๆ ที่ร่วมสนองงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งโรงเรียนอื่นๆ ตามพระราชประสงค์ อีกในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 100 ชุด จากนั้นจะนำทูลเกล้า ฯ ถวายทุกวันศุกร์ จำนวน 100 ชุด อย่างต่อเนื่องต่อไป