วช. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น สำหรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น
สำหรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งการพิจารณาร่วมสนับสนุนทุนวิจัย “ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จำนวน 15 โครงการ เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ รับทราบและร่วมสนับสนุนทุนวิจัยสมทบฝ่ายละครั้งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่ผู้วิจัยเสนอขอ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทำหนังสือตอบรับยืนยันการรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งไปยัง วช. เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนต่อไป งบประมาณสมทบส่วนของมหาวิทยาลัยฯ นั้น สวพ.มก. ได้จัดทำสรุปรายละเอียดบัญชีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอการวิจัยจากผู้ตรวจสอบทางวิชาการของทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งสัดส่วนการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยสมทบออกเป็น
2 ส่วน คือ (1) ขอสนับสนุนเงินสมทบจากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. และ (2) ขอรับการสนับสนุนเงินสมทบจากเงินรายได้ส่วนงาน (ต้นสังกัดนักวิจัย) รายละเอียดการแบ่งสัดส่วนการสนับสนุนทุนสมทบ ดังระบุในบัญชีโครงการฯ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มก. และหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะเรียนแจ้งส่วนงานพิจารณาร่วมสมทบในลำดับต่อไป

การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณางบประมาณแล้วนั้น วช. และ มก. จะนำเรียนแจ้งนักวิจัยทราบเพื่อทำสัญญารับทุนฯ ในขั้นตอนต่อไป

จึงขอเรียนแจ้งเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณรัชดา คะดาษ โทร. 611457, 611796, 025795547 ต่อ 12 (E-mail: rdirdk@ku.ac.th)