การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภททุนทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจียจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ 1. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล และ 2. ค่านิยมในสังคมไทย

โดยผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ตามประกาศมาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่งต้นฉบับแบบเสนอโครงการวิจัยจำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัและพัฒนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งนี้จะพิจารณาข้อเสนอฯ ที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ