ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จากงบลงทุน เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)