ปปช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาณ 1,500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนันทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา และแบบข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563