การจัดการน้ำใต้ดินตื้นเพื่อการเกษตร และเพื่อการบริโภคในการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์และระบบกรองน้ำแบบเคลื่อนที่