กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน กรอบใดกรอบหนึ่ง ดังนี้

1) Education Technology (EdTech)
2) Health Technology (HealthTech)
3) Finance Technolgoy (FinTech)
4) Agriculture Technology (AgriTech)
5) Government Technology (GovTech)
6) Manpower Technology (ManTech)
7) Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda (AgendaTech)

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิธีการขอรับการส่งเสริมฯ
จัดทำเอกสารประกอบการขอรับการส่งเสริมฯ ประกอบด้วย

  1. ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    – แบบคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แบบคำขอรับทุน มาตรา 26 (1) และ (2) (เวอร์ชันปรับปรุง เม.ย. 2563) (Download)
  2. หนังสือนำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเป็นสำคัญ จำนวน 1 ฉบับ (ประสานขอหนังสือได้ที่ สวพ.มก.)

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารทาง e-mail: apply.defund@onde.go.th
โดยระบุชื่อเรื่อง (ยื่นข้อเสนอโครงการ) กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ จะถือวันและเวลาที่ได้รับอีเมลในระบบอีเมล์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง e-mail โดยระบุชื่อเรื่อง (สอบถามรายละเอียดการขอทุน)
เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.
ทั้งนี้ หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมใด ๆ