บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System: NRIIS)
เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤภาษาคม 2563 (23.59 น.)

Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณกิติ์สิริรัตน์ กูลเกื้อ T. 02-1176459 E-mail: kitsirirat.koonkuer@nstda.or.th
คุณรัชพล เธียรชุติมา T. 02-1176445 E-mail: ratchapon@nstda.or.th