กระบวนการผลิตพริกป่นคุณภาพสูง

จากการที่พริกปลูกในเขตร้อน อากาศร้อนชื้น และมักนิยมผลิตพริกแห้งแบบดั้งเดิม คือ การตากแดดธรรมชาติบนลานและไม่มีการล้างทําความสะอาดกอน ทําให้เกิดปัญหาสีคล้ำและมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์สูงผลงานวิจัยนี้ได้พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของพริกป่นจากพริกแห้งที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและการใช้ในระดับอุตสาหกรรม ทำให้พริกป่นมีจุลินทรีย์ลดต่ำลงมาก และมีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินน้อยลงมาก ซึ่งนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์พริกป่นจากการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตพริกป่นโดยการบดหยาบพริกแห้ง แล้วผสมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ร่วมกับเทคนิคกระบวนการลวกในไอน้ำ เพื่อทำลายจุลินทรีย์ อบแห้ง จากนั้นนำไปบดเป็นพริกป่น จุดเด่นของผลงาน

กระบวนการผลิตพริกป่นคุณภาพสูงนี้ จะได้พริกป่นที่ได้มีความสะอาดและปลอดภัย (ปริมาณจุลินทรีย์ต่ำ) สีของพริกป่นคงตัวดีระหว่างการเก็บ ส่งผลให้อายุการเก็บเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์บรรจุในซองขนาดบรรจุเหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับระดับอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภคทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail: fagiruw@ku.ac.th โทร. 0-2562-5004

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th