เกลือสมุนไพรลดโซเดียม

โซเดียม เป็นสาเหตุของการเกิดโรค “ติดต่อไม่เรื้อรัง” เช่น ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง คนไทยบริโภคโซเดียมสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลกกำหนดถึง 2 เท่า หรือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน จึงเกิดการพัฒนาสูตรผสมเกลือสมุนไพร โดยใช้คุณสมบัติด้านกลิ่นและรสของสมุนไพรร่วมกับการปรับลดอนุภาคของเกลือ ทำให้โซเดียมลดลงถึง 25 % แต่ยังคงให้รสชาติเค็มเหมือนเดิม

Tasty Salt
  • มีปริมาณโซเดียมลดลงถึง 25%
  • มีส่วนผสมของสมุนไพรช่วยเสริมความเค็ม เพิ่มความกลมกล่อม และกลิ่นรสให้อาหาร
  • เหมาะกับผู้รักษาสุขภาพที่จำกัดปริมาณโซเดียม
  • ได้รับอนุมัติสิทธิบัติแล้ว

เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียมได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกิดจากการบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานของคนไทย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคอาหารที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
น.ส.ชุษณา เมฆโหรา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: ifrcnm@ku.ac.th โทร. 089-119-7891

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th