ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการสึกษา โดยเสริมสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2563  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้

  1. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  1. กิจกรรมและประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2563 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านทาง www.nrct.go.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1. ลงทะเบียนเพื่อส่งชื่อผลงานได้ที่ https://forms.gle/ZHg9uNv1JixH9z3Y6

 

 

2. จัดทำข้อเสนอโครงการเป็นรูปเล่ม จำนวน 10 ชุด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16pt ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

 

3. เมื่อจัดทำรูปเล่มเสร็จแล้ว ให้ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผลงาน และให้ Save file เป็น Microsoft Word และ PDF ส่งมาที่ e-mail address : rinudom@nrct.go.th  ข้อความใน e-mail ขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

 

กรณีมีรูปภาพประกอบ ขอให้ Save เป็นไฟล์ .jpg แนบมาด้วย

 

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย  กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทรศัพท์ 0-2561-2445    ไอยลดา  ชนะชัย ต่อ 516

นารถลดา  หลงสมบุญ ต่อ 517

อรอนงค์  สิงห์บุบผา ต่อ 530

e-mail address : rinudom@nrct.go.th