สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการ

แนวคิดโครงการ:

เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษา และมีการจัด Workshop ด้านการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่ง สวพ. มก. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลต้นฉบับบทความวิจัย เป้าหมายคือ อาจารย์/นักวิจัยมีต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นเสนอต่อวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

แนวคิดโครงการ:

เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยบริษัทต่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษาสำหรับบทความวิจัย บริการแนะนำวารสารตีพิมพ์ และมี Workshop การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่ง สวพ. มก. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาษาและปรับปรุงต้นฉบับบทความวิจัย เป้าหมายคือ อาจารย์/นักวิจัยมีต้นฉบับบทความวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงในฐานข้อมูลสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (ฝ่ายพัฒนาฯ) โทร. 0-2579-5547 ต่อ 20, 18
คุณธีรศักดิ์ โทร. 090-110-5743 และ คุณนิศานาถ โทร. 099-224-9517