สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการ

แนวคิดโครงการ:

เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษา และมีการจัด Workshop ด้านการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่ง สวพ. มก. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลต้นฉบับบทความวิจัย เป้าหมายคือ อาจารย์/นักวิจัยมีต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นเสนอต่อวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

หากอาจารย์/นักวิจัยสนใจบริการแปล
ต้นฉบับบทความวิจัยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
>>> คลิกที่นี่ <<<

แนวคิดโครงการ:

เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยบริษัทต่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษาสำหรับบทความวิจัย บริการแนะนำวารสารตีพิมพ์ และมี Workshop การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่ง สวพ. มก. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาษาและปรับปรุงต้นฉบับบทความวิจัย เป้าหมายคือ อาจารย์/นักวิจัยมีต้นฉบับบทความวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงในฐานข้อมูลสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย
โครงการแปลเปเปอร์ โทร. 02-579-5547 ต่อ 19 (คุณอุทุมพร)
โครงการเพิ่มตีพิมพ์ โทร. สายใน 611803 (คุณนิศานาถ)