การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy) ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และผู้นำเสนอผลงานวิจัยฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 50 คน ส่งผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เข้าร่วมการคัดเลือก หมดเขต 25 เมษายน 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ หมดเขต 31 พฤษภาคม 2563