การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ผู้จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54
แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563”
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

การจัดนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบออนไลน์
จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถรับชม
การถ่ายทอดสด ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. Facebook Page : NIDA Thailand
2. Facebook Page : Research Center at NIDA
3. Website : http://conference.nida.ac.th

ฝากทุกท่านติดตามรับชม รับฟัง ให้กำลังใจได้ตามช่องทางดังกล่าว และสามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้ โดยรายละเอียดต่างๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป

คณะทำงานขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ลงทะเบียนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ