ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขแเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่ http://dept.npru.ac.th/conference12 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563