วช. ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณะประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 (The Ninth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อ เรื่องความสัมพันธ์การทูตไทย – จีน 45 ปี : การแบ่งประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต (45 Year of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing Experiences and Future Cooperation) ระหว่างวันที่ 13 -17  กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย – จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย – จีนและการนำเสนอผลการวิจัยเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยจีน

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน นำส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมสัมมนา โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ(Abstract) ภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ ๑ ฉบับ) จำนวน 12 – 15 หน้า การนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) ส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail: thaichinesesecenter@gmail.com) ผู้ที่สนใจสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com หรือสอบถาบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 325,307