โครงการค่ายกิจกรรมเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผ่านการโค้ดดิ้ง

ทักษะโค้ดดิ้งเพื่อชีวิตและอนาคต

” โค้ดดิ้ง.. เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน”

ปัจจบันการเรียนรู้เรื่องการโค้ดดิ้งไม่ได้จำกัดเฉพาะในโรงเรียน การโค้ดดิ้งสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย มีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างสนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการโค้ดดิ้ง เพื่อชีวิตและอนาคต ให้กับบุคคลหลากหลายวัยเพื่อให้ได้เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการวางพื้นฐานทางโค้ดดิ้งทำให้เกิดความเข้าใจ เรื่องระบบการควบคุมและสั่งงานเครื่องจักร เครื่องมือ โดยเฉพาะเป็นพื้นฐานของ IoT อุปกรณ์ที่สมาร์ท ที่มีส่วนในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ร่วม ใช้งาน การโปรแกรมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในบ้านได้ และเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตในอนาคต