ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางวิชาการ เข้าร่วมส่งผลงานใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติ (NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)“INNOVATION AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY“ โดยเปิดรับ ส่ง ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน บทความวิจัย บทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

International Conference Siam University

  • Social Innovation and Entrepreneurship for Sustainability
  • Innovation and Sustainability in Education
  • Sustainable Wellness and Well-Being Tourism
  • Policy and Public Management for Sustainability
  • Technology and Digital Transformation for Sustainability
  • Innovation and Sustainability in Health

Important Dates:

  • Early Bird Registration: 1 January – 15 February 2020
  • Regular Registration : 16 February – 31 March 2020
  • Notification of Acceptance: 31 March 2020
  • Conference Date: 20 – 21 April 2020

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://mba.siam.edu/conference/