บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Flagship Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Flagship Full Proposal)
Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Submit proposal ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเกษตร อาหาร สุขภาพการแพทย์ พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเสริมศักยภาพของการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน
3) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้กับพื้นที่ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

ดยเปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แพลตฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

กรอบการวิจัย Cross Cutting Technology

1) โครงสร้างพื้นฐาน
2) สุขภาพและการแพทย์
3) เกษตรและอาหาร
4) ท่องเที่ยวสร้างสรรค์

การขอทุนนี้ ควรมี

I. good team เพื่อจะบอกว่างานวิจัยจะไปใช้ทำอะไร ในทีมประกอบด้วย

1. Computer (digital expert) เนื่องจาก เป็น นวัตกรรมคอม
2. Domain expert (นักวิจัยที่จะนำ digital ไปใช้งาน ด้านเกษตร แพทย์ ท่องเที่ยว)
3. End User ได้แก่ industry หรือ Gov ชี้ให้ชัดว่าเป็น demand driven จะมีการนำงานไปใช้งานจริง

II. Content proposal ต้องประกอบ ด้วย 5 ข้อ
(เชิง ศาสตร์ของ ดิจิทัล)

1 novelty or improvement of technology เพื่อดูความต่างจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2 Business model for implementation ดูว่าการประยุกต์ใช้เหมาะสมหรือเปล่า
3 Threat and Opportunity ดูว่าสิ่งที่ทำจะ survive อย่างไร life cycle กี่ปี
4 Resources development plan เพื่อดูการเตรียมทรัพยากรว่าเหมาะสมกับปัจจุบันและ เพียงพอต่อการขยายผลในอนาคต
5 Financial plan แผนการเงิน เพื่อ cross check ว่าสอดคล้องแผนธุรกิจหรือไม่

III. แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัล ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งเสริมการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้


การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2563

การยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. นักวิจัยไปที่เมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ
 2. คลิก ยื่นข้อเสนอ ที่ชื่อทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
 3. ในหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ให้เลือก
  แพลตฟอร์ม : 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
  โปรแกรม : 10. ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
  ประเด็นริเริ่มสำคัญ (Flagship) : FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
  แผนงานหลัก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
  แผนงานย่อย : แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกบันทึกข้อมูลในแต่ละหน้า และคลิกส่งข้อเสนอโครงการ
 5. สามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง หรือตรวจสอบสถานะงานข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

 • คุณกิตชัย วรรณวิไล
  โทรศัพท์หมายเลข : 0-2278-8200 ต่อ 8345
  E-mail: kitchai@trf.or.th
 • คุณภัทรินทร พิทักษ์เขต
  โทรศัพท์หมายเลข : 0-2117-6486
  E-mail: pattarin.pit@nstda.or.th