บรรยายพิเศษ “ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวที่ต้องทำความรู้จัก (Microplastics: So you think you know it?)” ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58

                 ไมโครพลาสติก (Microplastics) เป็นพลาสติกขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร เรื่อยไปจนถึงขนาดที่สายตามองไม่เห็นในระดับ 1 นาโนเมตร เกิดจากไมโครบีด (Microbeads) ที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เครื่องสำอาง ยาสีฟัน และน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศเลิกใช้แล้ว (ปี 2562) เนื่องจากพบว่าการฉีกขาดของพลาสติกจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการสลายตัวของพลาสติกตามระยะเวลา ทำให้เกิดการสะสม และแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณชายฝั่งและทะเล ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล ทั้งแนวปะการัง สัตว์ทะเลและผลิตภัณฑ์จากทะเล จากปริมาณพลาสติกทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมา จึงตื่นตัวในการทำวิจัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติกดังกล่าว ไมโครพลาสติกส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม จำนวนประชากรสัตว์ทะเล ทั้งบริเวณชายฝั่ง แนวปะการังและทะเล รวมถึงการเกิดการปนเปื้อน แพร่กระจายจากสัตว์ทะเลสู่ผลิตภัณฑ์จากทะเล และสุดท้ายคือผู้บริโภคสัตว์และผลิตภัณฑ์จากทะเลเหล่านั้น คือมนุษย์นั่นเอง ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่บ่งชี้แน่ชัดเกี่ยวกับผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อมนุษย์

                 นักวิจัยและนักวิชาการจำนวนไม่น้อยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ทำวิจัยศึกษาทั้งชนิด ปริมาณ ขนาด และสีของไมโครพลาสติกตามแนวชายฝั่ง ชายหาด น้ำทะเล สิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่ง ปะการัง สัตว์ทะเล (หอย ปู ปลา) และผลิตภัณฑ์ที่มาจากทะเล (กุ้งแห้ง กะปิ) รวมไปถึงบริเวณปากแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยการเก็บตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ ทำการวิเคราะห์ด้วยครื่อง Micro-FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) ดูองค์ประกอบทางเคมีเพื่อระบุชนิดของไมโครพลาสติก เพราะไม่สามารถระบุได้ด้วยตาเปล่าหรือกล้องจุลทรรศน์ได้ จากการวิจัยพบไมโครพลาสติกในทุกแหล่งตัวอย่างและชนิดของผลิตภัณฑ์จากทะเล ซึ่งพลาสติกชนิดที่พบมากที่สุดในตัวอย่างจากทะเล คือพลาสติกชนิด PET (polyethylene terephthalate) ส่วนตัวอย่างจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา พบพลาสติกชนิด PP (Polypropylene) มากที่สุด ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการเก็บและทำลายไมโครพลาสติกจากทะเลได้ ดังนั้นสิ่งที่จะลดไมโครพลาสติกได้มีเพียงอย่างเดียวคือการลดการใช้พลาสติก

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวที่ต้องทำความรู้จัก (Microplastics: So you think you know it?)”
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วิรัชนีย์ แก่นแสนดี
ผู้สรุปการบรรยาย