มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2563

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
(Postdoctoral Fellowship Program 2020 at Kasetsart University)

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2563 เพื่อทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ทุนสนับสนุนเงินเดือนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอก 35,000 บาทต่อเดือน (และค่าเดินทางสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเฉพาะชาวต่างประเทศ)

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนสำหรับผู้รับทุน (ตามแบบฟอร์ม PD_Supervisor) และใบสมัครสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ตามแบบฟอร์ม PD_Applicant) อย่างละ 1 ชุด พร้อมสําเนาอย่างละ 5 ชุด ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 0-2579-5547 ต่อ 21 (นางสาวเรืองรอง ทองตัน) อีเมล์ rdirrt@ku.ac.th
หรือ โทร. 0-2579-5547 ต่อ 19 (นางสาวอุทุมพร ทับชู) อีเมล์ rdiupt@ku.ac.th
เบอร์โทร. ภายใน 611457
โทรสาร 0-2561-1985