การบริการฝึกอบรมนอกสถานที่: หลักการ เทคนิค และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

          ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ การบริการฝึกอบรมนอกสถานที่: หลักการ เทคนิค และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (In-House Training in Science) เป็นการให้บริการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการ ทั้งความต้องการของหลักสูตรเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และความต้องการของบุคลากรเฉพาะกลุ่ม ซึ่งสามารถเลือกหรือออกแบบได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาที่ต้องการให้บริการจัดฝึกอบรม โดยวิทยากรของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิเคราะห์ ซึ่งมีความพร้อมบริการความรู้ให้กับหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการ เทคนิค และการใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปต่อยอดเพื่มขีดความสามารถ หรือแก้ไขปัญหาขององค์กรได้

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์โครงการ

อัตราค่าบริการ*

หลักสูตรภาคทฤษฎี

  • จํานวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน 20 คน วันละ 30,000 บาท
  • มากกว่า 20 คน คิดเพิ่ม 1,500 บาท ต่อคน ต่อวัน

หลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

  • จํานวนผู้ฝึกอบรม: 1 – 7 คน วันละ 25,000 บาท
  • จํานวนผู้ฝึกอบรม: 8 – 15 คน วันละ 20,000 บาท
  • มากกว่า 20 คน คิดเพิ่ม 2,000 บาท ต่อคน ต่อวัน

*หมายเหตุ:  

  1. ค่าใช้จ่ายรวม: วิทยากร เอกสารประกอบการฝึกอบรม และใบรับรองการฝึกอบรม 
  2. ผู้ใช้บริการรับผิดชอบ: ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พักของวิทยากร และอุปกรณ์วัสดุ สารเคมีที่ใช้ในการอบรม
  3. สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรการอบรมได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย In-House Training โทรศัพท์ 02-942-8740 ต่อ 205 (คุณฐาปนี), 503 (คุณศิริวัลย์)