รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2549

 Award_Res49_panpiti จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : ไข้หวัดนกในประเทศไทย (A Vian Influenza in Thailand)
ผศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า (ผู้ร่วมวิจัย)
>> รายละเอียด