สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่นักวิจัย มก. ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “รางวัลผลงานวิจัย – รางวัลระดับดี” สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ในผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ: พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย”
  2. ดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “รางวัลวิทยานิพนธ์ – รางวัลระดับดี” สาขาเศรษฐศาสตร์ ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของสมรรถนะองค์กรและทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมของฝ่ายจัดการต่อการนำกลยุทธ์การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงรุกมาใช้ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย”

 

งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ได้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ “Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา และกิจกรรม บนเวที และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร