สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย “รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายภาพและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล ”และ “การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561-2562 โดยนักวิจัยนำเสนอสรุปผลดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายภาพและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล ” โดยหัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ อุทยานิก ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.

และการนำเสนอสรุปผลดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย ดังนี้

  • การเตรียมความพร้อมสำหรับประชากรก่อนสูงวัยในที่ทำงาน: โปรแกรมการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความผาสุขทางจิต
  • การลดวยาคติต่อผู้สูงวัยและอคติต่อเพศวิถีที่หลากหลายของผู้สูงวัย เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย
  • คลังความรู้ผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เยาวชน ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มก.

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.