การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน”

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3
“การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน”
วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Click : รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ

กำหนดการ

  • ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และบทความวิจัยฉบับเต็ม พร้อมไฟล์ในรูปแบบของ Word และ pdf ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556
  • โอนเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556