หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงาน Technology Localization

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภายใต้แผนงาน Technology Localization

วัตถุประสงค์ของแผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

โดยเปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ใน 3 โปรแกรมย่อย (Sub-Program) ได้แก่

  • แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
    (BCG: Bio Economy, Circular Economy, Green Economy)
  • แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีระบบการคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility)
  • แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

 

การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th  ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

Download เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย

โทรศัพท์  086-947-8888

e-mail: thanakarn@nxpo.or.th

คุณศศิธร ศรีคำม้วน

โทรศัพท์  092-626-3936

e-mail: golf.sasithorn@gmail.com

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330