โครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

         สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 9302 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่สำคัญ พร้อมทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกเพื่อดูกำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) จำนวน 100 คน สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

วิธีการอบรม

  • บรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจการเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประเมินความเข้าใจ
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบรับรองการผ่านโครงการอบรม ในกรณีที่เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการจัดการอบรม ประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงชื่อและเข้าร่วมทั้งช่วงเช้าและบ่ายตามกําหนดการอบรม

การสมัครเข้ารับการอบรม

         สมัครเข้ารับการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ในการสมัคร ที่ http://bit.ly/2IdDSyT ภายใน 20 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เมื่อได้รับอีเมล์ตอบรับการเข้าร่วมอบรมถือว่าการสมัครสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่รับลงทะเบียนแบบ walk in ในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี  KU-Google

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-4892