สวพ.มก. จัดอบรม “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญของนิสิตผู้เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติ จึงได้จัดโครงการอบรม “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไป  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง341 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์