ขอเชิญส่งบทความ ตีพิมพ์วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (วารสารกลุ่มที่ 2) ขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการด้านนิติศาสตร์สู่สาธารณะ โดยกำหนดเผยแพร่รายครึ่งปีปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม)สามารถดูรายละเอียดเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/llsj/index หรือ  Email: j.socaillaw@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีจังหวัดสุราษฏร์ธานี 84100