สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์ระบบ TARR

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา) เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการตลอดจนองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ ให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการตลอดจนองค์ความรู้ด้านการเกษตร และสามารถก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ (Data Sharing) นั้น

การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรในระยะที่ผ่านมาก (ประมาณ 3 ปี) ได้มีระบบศูนย์กลางข้อมูลเกิดขึ้น คือ คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (Thailand Agricultural Research Repository) หรือ TARR ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการความรู็ด้านการวิจัยและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้พัฒนาเป็นเว็บเซอร์วิสกลางเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเข้าข้อมูล และสืบค้นข้อมูลจากที่เดียวกันได้ ผ่านเว็บไซต์ http://www.tarr.arda.or.th/ โดยมีข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหมด 35 หน่วยงาน และมีจำนวนข้อมูลในระบบกว่า 40,000 รายการดังนี้

Image

Download TARR