มหาวิทยาลัยรังสิตเชิญชวนนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RSUSSH 2020

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น / Malayan Colleges Laguna (Philippines) / Nong Lam University (Vietnam)/Nano Photonics Research Center, Shenzhen University (China) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประเทศไทย) / Fontys University of Applied Sciences (Netherlands) /Maranatha Christian University (Indonesia) / Kyushu Dental University (Japan) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย plenary lecture จะเป็นอยู่ภายใต้หัวข้อ ความท้าทายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกัญชาทางการแพทย์” โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563