สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา” (Journal of Human Rights and Peace Studies) เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและได้ผ่านการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่ม  2 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)