สวพ.มก. ร่วมกับ วช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องเทาทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา-BUU จ.ชลบุรี จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์